8-10. trinn:

Generelt:

For å hjelpe elevene i gang er det aller beste at du tildeler etappene som gjøremål. Da ligger de klare for elevene på deres hjemside. Hvordan du gjør dette er beskrevet her. Om elevene ikke ligger i grupper ennå, finner du egen video som også forklarer dette.

I all korthet:

Mosjonsløpet er i utgangspunktet skrevet for 6. trinnselever, men har nok av utfrodringer for elever på ungdomstrinnet som sliter med det mest grunnleggende.

Kondisløpet er det normerte løpet for 7. trinnselever. De fleste 8. klasseelever og også elever på høyere trinn vil kunne ha nytte av dette løpet som repetisjon fra tidligere årstrinn.

Friskusløpet er skrevet «for den jevne 8. trinns elev»

Topptrentløpet er faglig på 9./10. trinns nivå, og i «Den tunge mila til slutt» vil mange på 9. trinn trenge betydelig hjelp underveis. Det er jo noe av essensen i MatteMaraton; å løfte i flokk.

Eliteløpet: Her er oppgavene i utgangspunktet skrevet på 10.trinns nivå.

 

Til deg som forbereder elevene på eksamen 16 mai:

10. klasseelever som vil forberede seg til eksamen vil trolig ha stort utbytte av «Den tunge mila» i hvert av løpene helt fra Mosjonsløpet til og med Topptrentløpet. Til sammen dekker disse 400 oppgavene det aller meste av begreper og emner i læreplanen.

 

Felles for alle løpene (men med helt ulike oppgaver):

Hvert løp avsluttes med Hanan Abdelrahmans finaleoppgaver. I arbeidet med finaleoppgavene har Hanan sett for seg et klasserom fullt av engasjement og samarbeid. Ikke noen øredøvende «prøvestillhet» der hver elev sitter alene ved sin skjerm. Slipp elevene løs, prat matte, jobb med papir og blyant ved siden av og ha det gøy i innspurten!

 

MOSJONSLØPET

Gjennom de ni første etappene er det fokus på tallforståelse, hoderegning med de fire regneartene, prosent, brøk, konvertering mellom måleenheter og en snikinnføring av likninger. Alt dette HELT UTEN bruk av kalkulator. Elevene må gjerne bruke papir og blyant som støtte for tenkingen, men unngå at de bruker standard algoritmer for å løse regnestykkene. Forståelse og gode hoderegningsstrategier skal ligge til grunn, heller enn en mekanisk oppskrift.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper.

 

KONDISLØPET

Ved siden av varierte oppgaver innenfor ulike grunnleggende emner, har vi i dette løpet fokusert ekstra mye på forståelse av konseptet brøk. Elevene får prøve ulike visuelle tilnærminger til brøker og koplingen til den mer abstrakte numeriske fremstillingen for å øve opp en mer intuitiv forståelse av hva brøker faktisk er.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper.

 

FRISKUSLØPET

Dette løpet fokuserer i likhet med Friskusløpet også på brøk, som for mange oppleves som vanskelig, men som blir mer håndgripelig med gode interaktive visualiseringer i GeoGebra. Også her avslutter vi  med ei tung mil på 100 varierte oppgaver.

 

TOPPTRENTLØPET

Dette løpet spenner over et variert spekter av emner hvor vi starter med det grunnleggende, mens det i «Den tunge mila» til slutt drar seg til med mer krevende oppgaver. Her møter de for eksempel likninger med x-uttrykk i nevneren hvor de først må finne felles nevner, og andre utfordringer som krever stor grad av veiledning/innføring i ny teori, selv om disse elevene presterer høyt på 7. trinnsnivå.  MERK: I «Den tunge mila I» oppgave 338-344 møter de også utfordringer i GeoGebra som de vil være sterkt tjent med å gjøre sammen med andre elever da det krever at man utforsker programmet litt for å finne rette fremgangsmåte. Kanskje du som lærer bør løse disse selv på forhånd og gjøre det til en veiledet plenumssesjon med elevene?

 

ELITELØPET

Her er ingen tung mil til slutt, men et jevnt løp med oppgaver innenfor de fleste emner hvor vi har lagt spesielt stor vekt på visualisering gjennom bruk av GeoGebra i mange av oppgavene. Hvorvidt Eliteløpet er vanskeligere enn Topptrentløpet kan nok diskuteres, så begge disse løpene vil kunne passe elever både på 9. og 10 trinn.

 

Til slutt:

MatteMaraton blir akkurat det du gjør det til med elevene. Trenger du hjelp til å skape engasjement rundt oppgaveløsningen. Sjekk www.mattemaraton.no eller bli med i gruppen MatteMaraton på Facebook. Her finner du blant annet premieoversikt som du kan vise til elevene og andre tips som kan øke motivasjonen. Har du spørsmål, ta kontakt på support@kikora.no. Kommentarer/rettelser til oppgavene setter vi svært stor pris på: Bare klikk på elevens navn oppe til høyre og velg «Send tilbakemelding» så kommer oppgaven opp hos oss inkludert alle stegene eleven har gjort, slik at du kun trenger å skrive kort hva du mener bør endres.

Lykke til med MatteMaraton 2018!

-Redaktør-Anders og resten av Kikora-teamet