7. trinn:

Generelt:

For å hjelpe elevene i gang er det aller beste at du tildeler etappene som gjøremål. Da ligger de klare for elevene på deres hjemside. Hvordan du gjør dette er beskrevet her. Om elevene ikke ligger i grupper ennå, finner du egen video som også forklarer dette.

I all korthet:

Mosjonsløpet er i utgangspunktet skrevet for 5. trinnselever, men har nok av utfrodringer for de av elevene på 7. trinn som trenger å jobbe med det mest grunnleggende.

Kondisløpet er det normerte løpet for 6. trinnselever. Blant enkle oppgaver lurer det en og annen utfordring som også vil gi mange av dine elever på 7. trinn verdifull repetisjon.

Friskusløpet er skrevet «for den jevne 7. trinns elev», men det kan nok være lurt å begynne med et løp på lavere nivå for mange av elevene.

Topptrentløpet er faglig omtrent på 8. trinns nivå, så dette er for de faglig sterke på 6. trinn som har fullført Friskusløpet og ønsker større utfordringer.

Eliteløpet: Her er oppgavene på 9.trinns nivå. Viktig at elevene som vil prøve seg får klar beskjed om at dette er langt over forventet faglig nivå.

 

MOSJONSLØPET – FOR 7. TRINNS ELEVER SOM TRENGER Å FRISKE OPP LITT

Gjennom de ni første etappene er det fokus på tallforståelse, hoderegning med de fire regneartene, prosent, brøk, konvertering mellom måleenheter og en snikinnføring av likninger. Alt dette HELT UTEN bruk av kalkulator. Elevene må gjerne bruke papir og blyant som støtte for tenkingen, men unngå at de bruker standard algoritmer for å løse regnestykkene. Forståelse og gode hoderegningsstrategier skal ligge til grunn, heller enn en mekanisk oppskrift.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper.

Løpet avsluttes med Hanan Abdelrahmans finaleoppgaver. I arbeidet med finaleoppgavene har Hanan sett for seg et klasserom fullt av engasjement og samarbeid. Ikke noen øredøvende «prøvestillhet» der hver elev sitter alene ved sin skjerm. Slipp elevene løs, prat matte og ha det gøy i innspurten!

 

KONDISLØPET – verdifull repetisjon

Gjennom de ni første etappene er det fokus på tallforståelse, hoderegning med de fire regneartene, prosent, brøk, konvertering mellom måleenheter og en snikinnføring av likninger. Alt dette HELT UTEN bruk av kalkulator. Elevene må gjerne bruke papir og blyant som støtte for tenkingen, men unngå at de bruker standard algoritmer for å løse regnestykkene. Forståelse og gode hoderegningsstrategier skal ligge til grunn, heller enn en mekanisk oppskrift.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper, før løpet avsluttes med Hanans finaleoppgaver hvor elevene er ment å skulle løpe sammen mot mål.

 

FRISKUSLØPET – For «den jevne 7. trinns elev».

Ved siden av varierte oppgaver innenfor ulike grunnleggende emner, har vi i dette løpet fokusert ekstra mye på forståelse av konseptet brøk. Elevene får prøve ulike visuelle tilnærminger til brøker og koplingen til den mer abstrakte numeriske fremstillingen for å øve opp en mer intuitiv forståelse av hva brøker faktisk er.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper, før løpet avsluttes med Hanans finaleoppgaver hvor elevene er ment å skulle løpe sammen mot mål.

 

TOPPTRENTLØPET

Dette løpet fokuserer i likhet med Friskusløpet også på brøk, som for mange oppleves som vanskelig, men som blir mer håndgripelig med gode interaktive visualiseringer i GeoGebra. Også her avslutter vi  med ei tung mil på 100 varierte oppgaver, og i dette løpet er oppgavene i utgangspunktet ment for 8. trinns-elever så dette er for de faglig sterke på 7. trinn, hvor god støtte hjemme eller på skolen er avgjørende – i kombinasjon med evnen til å søke opp teori på egenhånd.

 

ELITELØPET

Dette løpet spenner over et variert spekter av emner hvor vi starter med det grunnleggende, mens det i «Den tunge mila» til slutt drar seg til med mer krevende oppgaver. Løpet er skrevet for 9. trinn så dette er for de faglig aller sterkeste elevene. Her møter de for eksempel likninger med x-uttrykk i nevneren hvor de først må finne felles nevner, og andre utfordringer som krever stor grad av veiledning/innføring i ny teori, selv om disse elevene presterer høyt på 7. trinnsnivå.  MERK: I «Den tunge mila I» oppgave 338-344 møter de også utfordringer i GeoGebra som de vil være sterkt tjent med å gjøre sammen med andre elever da det krever at man utforsker programmet litt for å finne rette fremgangsmåte.

 

Til slutt:

MatteMaraton blir akkurat det du gjør det til med elevene. Trenger du hjelp til å skape engasjement rundt oppgaveløsningen. Sjekk www.mattemaraton.no eller bli med i gruppen MatteMaraton på Facebook. Her finner du blant annet premieoversikt som du kan vise til elevene og andre tips som kan øke motivasjonen. Har du spørsmål, ta kontakt på support@kikora.no. Kommentarer/rettelser til oppgavene setter vi svært stor pris på: Bare klikk på elevens navn oppe til høyre og velg «Send tilbakemelding» så kommer oppgaven opp hos oss inkludert alle stegene eleven har gjort, slik at du kun trenger å skrive kort hva du mener bør endres.

Lykke til med MatteMaraton 2018!

-Redaktør-Anders og resten av Kikora-teamet